VARVSPLATS

Ansökan om varvsplats 2021/2022.

Oavsett om man har haft plats på varvet tidigare eller ej gör alla medlemmar en ny Varvsplatsansökan inför varje ny vintersäsong. Varvsplats kan endast sökas av medlem i KVF.

Behövs ingen plats skickas ingen ansökan in.

Senaste ansökningsdatum för plats inför varje ny säsong är 15 juni. Innan ansökan skickas iväg ska även datum för Rondering vara tecknat i BAS. (se Rondering nedan samt separat flik). BAS öppnas normalt under början av maj för nya bokningar.

Besked om plats kommer via email normalt i slutet av juni.

Ansökan som inkommer efter 15'e juni tas eventuellt om hand i slutet av sommaren i mån av tid och plats.

Det åligger platssökande medlem att ta del av Stadgar och Varvsordning samt information om Rondering och arbetsdagar/arbetsplikt nedan. Medlem förutses därmed ha kännedom om regler och rutiner hos KVF.

Proceduren för att söka varvsplats består av 2 steg :

1 Logga in i BAS och teckna ett datum för KVF Rondering. Memorera datumet.

För hjälp med inloggningsuppgifter tag kontakt med sekreteraren

2 Gå sedan hit igen och klicka på knappen nedan för att komma till ansökan för Varvsplats 2021/2022

Sommarplats på land :

De som av speciella skäl behöver ligga kvar på varvet över sommaren måste alltid ansöka om detta i god tid före de första gemensamma sjösättningarna (se fliken Sjö- & Torrsättning). Observera att avgiften höjs för varje år som båten ligger kvar sommartid på varvet. (ref. Avgifter under fliken Medlemskap & Avgifter)

Båt som ligger kvar på varv sommartid kan komma att behöva flyttas i samband med andra båtars sjösättning eller av andra planeringsskäl. Flyttavgift tillkommer då för båtägaren.

Varvsordning

Varvsordningen ligger som grund till att få en plats. I och med ansökan, så accepterar platstilldelad medlem innehållet i varvsordningen och förbinder sig att följa den.

Tag därför del av den i samband med att ansökan görs. Se separat meny.

Varvsordningen ska ses som ett avtal mellan medlem och KVF och ingås således av medlem vid ansökan av varvsplats.

Mastskjulet - Förvaring och sektioner

Nedan finner Du information gällande förvaring av mast, bom mm samt sektions-indelningen.

Observera att rutinerna beträffande märkning ovan gäller även för allt i mastskjulet/mastställningen.

Information om mastförvaring

Information om mastskjulets sektioner

Pallmaterial, täckmaterial, egna tillhörigheter mm på varvet efter vinterförvaringen:

1) I första hand ska sådant tas med hem

2) I andra hand är det kvar på varvet, tydligt och vädertåligt märkt.

3) I tredje hand kan de som inte vill ha sitt material/sin egendom kvar alls, lämna det omärkt på KVF's område,

så tar KVF hand om det för utdelning eller försäljning.

Ovanstående gäller även täckställning/täckmaterial, plankor, brädor, rör, gummistroppar, tyngder mm.

Som pallmaterial räknas : Trailer, Vagn, Vagga, Bockar, Stöttor mm, dvs det som Du placerar en båt på.

Avgiftsfri förvaring över sommaren (obs. märkning) för de som har haft och kommer att ha vinterförvaring.

Avgiftsbelagd för övriga (ref. fliken Medlemskap & Avgifter). Obs. Skall alltid föranmälas till varvschef samt märkas.

Hyllplatser

Dessa platser är avsedda för trailerbåtar och man har platsen året runt. Den ansöks ändå om årligen (senast 15/6) precis som alla andra varvsplatser.Och motsvarande regler gäller. Hyllplatsen används för trailer+båt vintertid och trailer sommartid. Hyllplatserna finns på sektion Hyllan, plats HH01-HH22 och HV01-HV14.

Hyllplatserna hyr man över vintern, precis som en vanlig vinterförvaring, och utöver detta betalar man fastställd avgift för att hyra platsen även under efterkommande sommar. Kan liknas med en "1-års parkering" på en och samma plats.

Trailerbåtar

Har rätt till plats på varvet fram till 1:a juni, dock kan båtägare behöva flytta sin båt till annan plats under säsongen. Detta för att underlätta tex vid arbete på varvet eller vid torr- och sjösättning.

För mer information om inloggning i BAS, läs under fliken RONDERING-BAS

Betalning av Varvsplats och i förekommande fall Lyft eller Hylltillägg skall vara KVF tillhanda senast på förfallodatum . Obetald faktura efter förfallodatum innebär merarbete föreningens funktionärer och kan äventyra framtida platstilldelning.

Tilldelning av plats innebär även obligatorisk Arbetsplikt och Rondering. Se längre ner!

Arbetsplikt

Tilldelas en varvsplats innebär det automatiskt att medlem har arbetsplikt på varvet.

Detta sker genom arbete på varvets schemalagda vår-respektive höstarbetsdagar, alternativt strax före eller strax efter dessa i samråd med varvschef eller funktionärer.

KVF är en ideell förening som bara fungerar om alla medlemmar hjälps åt.

De som fullgör motsvarande tid i en funktionärsgrupp behöver ej närvara på arbetsdagarna.

Arbetsplikten är obligatorisk för samtliga som tilldelats plats och därför en förutsättning för tilldelningen

Utöver detta åligger det var och en som har tilldelats plats på varvet att se till att platsen är i bra och städat skick inför torrsättning samt efter sjösättning.

.

Rondering

I samband med att Varvsplatsansökan görs ska även datum för Rondering tecknas i BAS.

I annat fall kommer ansökan ej att hanteras. Rondering är obligatorisk för att kunna tilldelas plats.

Mer information under fliken RONDERING-BAS.