VARVSPLATS

ANSÖKAN VINTERPLATS, kommande vintersäsong.
Samtliga medlemmar söker plats på varvet inför varje ny vintersäsong. Alltså även om man haft plats på varvet tidigare.
Ansökan ska även göras för förvaring av extra trailer, annat pallmaterial, täckmaterial eller annat som inte tillhör den vinterförvarade båten.
Varvsplats kan endast sökas av medlem i KVF.  Behövs ingen plats skickas ingen ansökan in

Senaste ansökningsdatum för plats inför varje ny säsong är 15 juni. Ansökan görs via knappen ovan.
Innan ansökan skickas iväg ska även datum för Rondering  vara tecknat. Detta görs i BAS. (se info om Rondering nedan samt separat flik).
Bokning av Ronderingsdatum i BAS kan normalt göras från början av april.  Besked om tilldelad plats skickas via email i slutet av juni. 

Ansökan som inkommer efter 15'e juni tas om hand i slutet av sommaren i mån av tid och i mån av plats.  

Det åligger platssökande medlem att ta del av Stadgar och Varvsordning samt information om Rondering och arbetsdagar/arbetsplikt nedan. Medlem förutses därmed ha kännedom om regler och rutiner hos KVF. 

 Proceduren för att söka VINTERPLATS består alltså av 2 enkla steg :  
1  Logga in i BAS och teckna ett datum för KVF Rondering. Memorera datumet.      För hjälp med inloggningsuppgifter tag kontakt med sekreteraren
2  Gå sedan hit igen och klicka på knappen ovan för att komma till ansökan VINTERPLATS.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSÖKAN SOMMARPLATS på land
De som av speciella skäl behöver ligga kvar på varvet över sommaren måste alltid ansöka om detta.
Observera att avgiften höjs för varje år som båten ligger kvar sommartid på varvet. (ref. Avgifter under fliken Medlemskap & Avgifter)
Ansökan ska även göras för förvaring av trailer eller annat pallmaterial, täckmaterial eller annat som inte tillhör den vinterförvarade båten.

Båt som ligger kvar på varv sommartid kan komma att behöva flyttas i samband med andra båtars sjösättning eller av
andra planeringsskäl. Flyttavgift tillkommer då för båtägaren och ägaren behöver närvara vid lyft.
Klicka på knappen nedan för att söka SOMMARPLATS LAND

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VARVSORDNING
Varvsordningen ligger som grund till att få en plats. I och med ansökan, så accepterar platstilldelad medlem innehållet i varvsordningen och förbinder sig att följa den. 

Varvsordningen ska ses som ett avtal mellan medlem och KVF och ingås således av medlem vid ansökan av varvsplats.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RONDERING
I samband med att Varvsplatsansökan görs ska även datum för Rondering tecknas i BAS.
I annat fall kommer ansökan ej att hanteras. Rondering är obligatorisk för att kunna tilldelas plats.
Mer information under fliken RONDERING-BAS.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARBETSPLIKT
Tilldelas en varvsplats innebär det automatiskt att medlem har arbetsplikt på varvet.
Detta sker genom arbete på varvets schemalagda vår-respektive höstarbetsdagar, alternativt strax före eller strax efter dessa i samråd med varvschef eller funktionärer.

KVF är en ideell förening som bara fungerar om alla medlemmar hjälps åt.
De som fullgör motsvarande tid i en funktionärsgrupp behöver ej närvara på arbetsdagarna.

Arbetsplikten är obligatorisk för samtliga som tilldelats plats och därför en förutsättning för tilldelningen

Utöver detta åligger det alltid var och en som har tilldelats plats på varvet att se till att platsen är i bra och städat skick inför torrsättning samt efter sjösättning.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MASTSKJUL - Förvaring och sektioner
Nedan finner Du länkar till information gällande förvaring av mast, bom mm samt sektions-indelningen.
Observera att rutinerna beträffande märkning ovan gäller även för allt i mastskjulet/mastställningen. 

Information om mastförvaring              
Information om mastskjulets sektioner     

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PALLMATERIAL, TÄCKMATERIAL, EGNA TILLHÖRIGHETER mm på varvet efter vinterförvaringen:
1) I första hand ska sådant tas med hem
2) I andra hand är det kvar på varvet, tydligt och vädertåligt märkt.
3) I tredje hand kan de som inte vill ha sitt material/sin egendom kvar alls, lämna det omärkt på KVF's område, så tar KVF hand om det
    för utdelning eller försäljning.

Ovanstående gäller även täckställning/täckmaterial, plankor, brädor, rör, gummistroppar, tyngder mm.
Som pallmaterial räknas : Trailer, Vagn, Vagga, Bockar, Stöttor mm, dvs det som Du placerar en båt på.
Avgiftsfri förvaring över sommaren av det som tillhör vinterförvarad båt för de som har haft och kommer att ha vinterförvaring på KVF.
Avgiftsbelagd för övriga (ref. fliken Medlemskap & Avgifter). Obs. Skall alltid föranmälas till varvschef samt märkas.

Förvaring av trailer eller annat pallmaterial, täckmaterial eller annat som inte tillhör den vinterförvarade båten och som förvaras på varvet, faktureras en avgift per säsong (= en avgift för vintersäsong och en avgift för sommarsäsong). Observera märkkravet under fliken märkning.
För avgifter, se under fliken Medlemskap & Avgifter 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HYLLPLATSER
Dessa platser är avsedda för trailerbåtar och man har platsen året runt. Den ansöks om årligen (senast 15/6) precis som alla andra varvsplatser. Motsvarande regler gäller. Hyllplatserna finns på sektion Hyllan, plats HH01-HH22 och plats HV01-HV14. 

Hyllplatserna hyr man över vintern, precis som en vanlig vinterförvaring, och utöver detta betalar man fastställd avgift för att hyra platsen även under efterkommande sommar. Kan liknas med en "1-års parkering" på en och samma plats.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRAILERBÅTAR
Vinterförvaringsplatsen för de som har trailerbåt och ej en Hyllplats (se ovan) kan nyttjas fram fram till 1:a juni, dock kan båtägare behöva flytta sin båt till annan plats under säsongen. Detta för att underlätta tex vid arbete på varvet eller vid torr- och sjösättning. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________